Daň z nehnuteľností v roku 2024

Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, avšak táto povinnosť neplatí pre každého. V tomto článku sa dozviete, kto a kedy musí podať toto daňové priznanie a kto je povinný túto daň uhradiť.

 

Kto musí podať daňové priznanie?

Je dôležité rozlíšiť medzi podaním daňového priznania a uhradením dane z nehnuteľností. Ak v období od 2.1.2023 do 1.1.2024 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate. Automaticky vám však príde rozhodnutie od mesta či obce na uhradenie vyrubenej dane z nehnuteľností. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká v prípade, že sa v tomto období stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo ak vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinní podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

 

Aké nehnuteľnosti sú predmetom daňového priznania (DP)?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach rozlišujeme 3 druhy dane z nehnuteľnosti – daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome a daň z pozemkov. Čo všetko do týchto skupín patrí?

  1. Stavby: Sem patria domy, chaty, garáže, hladiny, a aj menšie stavby ako letné kuchyne, chlievy, dreváreň alebo altánky.
  2. Byty: Zahrňuje byty v bytových domoch a nebytové priestory, ako napríklad garážové státie v suteréne bytového domu alebo časti bytu, ktoré boli prevedené na nebytový priestor.
  3. Pozemky: Tento segment zahŕňa záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, ornú pôdu, trvalo trávnaté plochy, lesy, vinice a iné.

 

Kde a kedy je potrebné podať Daňové priznanie (DP)?

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktorá sa odvádza mestu alebo obci. Je jasné, že DP k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa daná nehnuteľnosť nachádza. Takže ak žijete napríklad v Košiciach a kúpite pozemok v Nitre, DP musíte podať v Nitre. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo ak ste Košičan, tak si ho stiahnete tu: https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane-formulare-a-tlaciva . Taktiež si ho môžete vyžiadať na mestskom alebo obecnom úrade. Vyplnené tlačivo môžete zaslať poštou alebo podať elektronicky po registrácii na portáli Finančnej správy SR.

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2.1.2023 a 1.1.2024, ste povinní podať DP najneskôr do 31. januára 2024 – s výnimkou dvoch dôležitých prípadov. Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou, musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Príklad: Ak ste zdedili byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 15.9.2023, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie DP v tomto príklade máte 30 dní od 1.10.2023.

 

Kto vykonáva výpočet dane z nehnuteľností?

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza iba informácie dôležité pre výpočet dane, ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne. Po podaní DP vám mesto alebo obec, ako správca dane, pošle rozhodnutie (zvyčajne v marci alebo apríli). V ňom nájdete vypočítanú daň za vaše nehnuteľnosti podľa platného VZN obce, číslo účtu a označenie spôsobu platby dane. Zaplatiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 45 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.

 

Aké sú sankcie za nedodržanie termínu podania daňového priznania k dani z nehnuteľností?

Ak nestihnete podať daňové priznanie v zákonom stanovenom termíne, hrozí vám pokuta vo výške od 5 € do 3 000 €, ale maximálne do výšky vyrubenej dane. Takže ak vám bude vyrubená daň z nehnuteľností za byt napríklad 15 €, pokuta nepresiahne túto hranicu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný návod

*Časovo limitovaná ponuka

Ebook: 5 najčastejších chýb, kvôli ktorým predáte vašu nehnuteľnosť za menej peňazí